• INFOLINIA 32 771 3780
 • biuro@akscentrumpodrozy.pl
 • Poniedziałek - Sobota 9 - 21

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI AKS CENTRUM PODRÓŻY

Dbamy o Państwa prywatność

1

Administratorem Państwa danych osobowych jest AKS Centrum Podróży z siedzibą w Chorzowie, ul. Parkowa 20, zwany w skrócie AKS C.P.

2

W kwestii ochrony danych można skontaktować się pocztą elektroniczną pod  adresem: sekretariat@akscentrumpodrozy.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:

AKS Centrum Podróży

Ul. Parkowa 20

41-500 Chorzów

3

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia umowy lub zawarciem umowy będą przetwarzane w celach sporządzenia oferty wyjazdu, procesu sprzedaży usług turystycznych / imprezy turystycznej i realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, archiwizacji oraz udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski.

4

Państwa dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy.

5

Pozyskaliśmy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane teleadresowe
 • preferencje
 • w przypadku zawarcie umowy dodatkowo: imiona, nazwiska i daty urodzenia osób
 • wyjeżdżających
 • w szczególnych przypadkach również dane dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty)

6

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • kontrahentom i partnerom biura biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwa umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej, w tym touroperatorom, hotelom, przewoźnikom, liniom lotniczym, towarzystwom ubezpieczeniowym, pilotom, rezydentom,
 • poczcie i firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w imprezie turystycznej nie jest realizowany przez lub w państwie trzecim.

Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.

8

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, od przepisów prawa, które obligują AKS C.P. do przetwarzania danych przez określony czas, odpowiednio:

 • w przypadku podpisania umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej lub dokonania jakiejkolwiek płatności jest to 5 lat od końca okresu podatkowego.
 • w przypadku udzielonej zgody do czasu jej wycofania lub w zależności od okresu na jaki została udzielona.

9

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przeniesienia Państwa danych osobowych,
 • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

10

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

11

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez AKS C.P. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12

Podanie danych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy, a bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

13

Informujemy, że AKS C.P. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.